Vedtægter

VIBORGegnens Erhvervsråds vedtægter godkendt på generalforsamling 23. marts 2017

§ 1 - Navn
”Foreningen hedder VIBORGegnens Erhvervsråd.
Foreningens binavn er Business Viborg.”

§ 2 - Formål
Erhvervsrådets formål er at fremme og styrke erhvervslivets udvikling i Viborg Kommune ved:

- at tilbyde problemafklaring og assistance til bestående virksomheder samt ved etablering af nye virksomheder.
- at have et udbygget og veldefineret samarbejde med kommunen, med beslægtede organi-sationer og foreninger, for herigennem at medvirke til gennemførelse af projekter samt ud-bredelsen af kendskabet til Viborg-egnen.
- at arbejde for kontaktformidling mellem erhvervsfremmende kræfter, herunder bistå initia-tivtagere ved erhvervs-fremmende aktiviteter.
- at tage initiativ og være igangsætter, herunder evt. etablering af selvstændige juridiske en-heder der gennemfører aktiviteter iht. Erhvervsrådets formål.

§ 3 - Erhvervsrådets medlemmer
Stk. 1 - Optagelse

Som medlem af erhvervsrådet kan optages:

- Viborg Kommune.
- Virksomheder beliggende i Viborg Kommune.
- Organisationer, institutioner og foreninger samt privatpersoner over 18 år, der ikke driver virksomhed som heltidsbeskæftigelse, bosiddende i eller med tilknytning til/interesse for Viborg Kommunes erhvervsliv, kan optages på virksomhedsvilkår med stemmeret på generalforsamlingen.
- Andre interesserede virksomheder, organisationer og institutioner med bopæl uden for Viborg Kommune kan optages uden stemmeret på generalforsamlingen.
- Privatpersoner med bopæl i eller uden for kommunen der ikke driver virksomhed kan optages som privatpersoner uden stemmeret.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Hvis optagelse nægtes, har vedkommende krav på at få nægtelsen af optagelsen behandlet på førstkommende generalforsamling. Begæring herom kan fremsættes overfor Erhvervskontoret.

Stk. 2 – Udmeldelse
- Udmeldelse skal ske skriftlig med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang (d.v.s. 31.12.)
- Medlemmer der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent slettes uden videre.

§ 4 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i Viborg kommune.

Generalforsamlingen vælger 20 repræsentanter til repræsentantskabet, idet der tilstræbes en geografisk og branchemæssig fordeling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsen aflægger på Erhvervsrådets vegne beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
3. Gennemgang af revideret regnskab.
4.  Gennemgang af budget med forslag til kontingent til godkendelse.
5.  Valg af formand til repræsentantskabet
6. Valg af det øvrige repræsentantskab samt 2 suppleanter jf. § 5.
7. Valg af revisor
8.  Indkomne forslag.
9.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftlig til Erhvervs-kontoret senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens eller repræsentantskabets be-slutning eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor formanden for repræsentantskabet.

Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 4 ugers varsel enten pr. brev eller pr. e-mail.
Alle medlemmer af Erhvervsrådet, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen afgive mere end 1 stemme som fuldmægtig for andre.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Valgprocedure vedrørende valg til repræsentantskab

Først gennemføres valg til formand. Som kandidat til formandsposten kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Formanden kan modtage genvalg. Navn og oplysning om medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til formand skal være modtaget af formanden for det siddende repræsentantskab mindst 14 dage før generalfor-samlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

I tilfælde af der opstilles flere kandidater til formandsposten, så foretages valghandling. De opstil-lede har før valget mulighed for at præsentere sig. Valg foregår ved skriftlig afstemning. Rækkefølgen af navne på stemmesedlen er uprioriteret. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

I tilfælde af stemmelighed mellem kandidater om formandsvalg, afgøres valget ved skriftligt omvalg mellem de pågældende kandidater.

Efter valg til formand gennemføres valg til repræsentantskabet.

Som kandidat til repræsentantskabet kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Repræsentantskabsmedlemmer kan modtage genvalg. Navn og op-lysning om medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet skal være modtaget af formanden for det siddende repræsentantskab mindst 14 dage før generalfor-samlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

I tilfælde af, at der opstilles flere kandidater til repræsentantskabet end der er pladser på valg, så foretages valghandling. De opstillede har før valget mulighed for at præsentere sig. Valg foregår ved skriftlig afstemning. Der kan stemmes op til det antal kandidater, der skal indvælges i repræsentantskabet. Rækkefølgen af navne på stemmesedlen er uprioriteret. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

I tilfælde af stemmelighed mellem kandidater om valg til repræsentantskabet, afgøres valget ved skriftligt omvalg mellem de pågældende kandidater.

Efter valg til repræsentantskabet foretages valg af suppleanter. Som kandidat til suppleant kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance. Suppleanter kan modtage genvalg. Suppleantkandidater kan opstilles på selve generalforsamlingen, for eksempel ikke foreslåede repræsentantskabskandidater. Valgproceduren er den samme som for valg til repræsentantskabet. Den suppleant, der vælges med flest stemmer er første suppleant det kommende foreningsår. Anden suppleant er den kandidat, der har opnået næstflest stemmer.

I tilfælde af stemmelighed mellem suppleantkandidater, afgøres valget ved lodtrækning mellem de pågældende kandidater, også for så vidt angår rækkefølgen af valgte suppleanter.

§ 5 - Repræsentantskab
Der vælges/nedsættes et repræsentantskab, der sammensættes af valgte og udpegede med-lemmer. Repræsentantskabet består af 33 medlemmer.

Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

Herudover vælges 19 medlemmer på generalforsamlingen.

Foruden de af generalforsamlingen valgte medlemmer, udpeger følgende organisationer og ud-dannelsesinstitutioner, valgbare medlemmer i henhold til § 3, således:

- Arbejdsgiverorganisationer - 3 medlemmer
- Arbejdstagerorganisationer - 3 medlemmer
- Øvrige Erhvervsfremme organisationer - 3 medlemmer
- Uddannelsesinstitutioner - 3 medlemmer

Ovenfor nævnte organisationer udgør hver sin gruppe, og hver gruppe udpeger en repræsentant til bestyrelsen.

Viborg Kommunes kommunaldirektør er fast medlem af repræsentantskabet.

Formanden vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

De direkte valgte øvrige repræsentantskabsmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen, og således at 10 henholdsvis 9 medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde stede.

Repræsentantskabet konstituerer sig med et formandskab bestående af den direkte valgte for-mand og én næstformand.

Repræsentantskabet har til opgave at være rådgivende overfor bestyrelsen samt komme med forslag til aktiviteter samt vælge 4 medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg ad hoc.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

Repræsentantskabet mødes mindst 2 gange årligt. Dagsorden fastsættes af formanden.

Repræsentantskabets formand og næstformand er automatisk valgt til Erhvervsrådets bestyrelse.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, respektive næstformandens, stemme afgørende.

Såfremt formanden får forfald i løbet af en valgperiode, skal næstformanden fungere som formand til næste valg.

Intet medlem af repræsentantskabet må være valgt til byråd eller regionsråd. Sker dette eller op-fylder medlemmet ikke medlemskriterierne, jfr. § 3, skal medlemmet udtræde af repræsentantskabet. Medlemmets mandat overtages af en af de valgte suppleanter.

Såfremt et medlem er valgt på grund af vedkommendes ejer eller ansættelsesforhold i en virk-somhed og medlemmet ophører hermed, kan medlemmet forblive siddende i repræsentantskabet til næste generalforsamling, hvor medlemmet skal udtræde.

§ 6 - Bestyrelse
Bestyrelsen er Erhvervsrådets udøvende og administrerende organ.

Repræsentantskabets formand og næstformand udgør bestyrelsens formandskab og administrative forretningsudvalg.

Bestyrelsen sammensættes således:

- Formand og næstformand fra repræsentantskabet.
- 4 medlemmer valgt af repræsentantskabet.
- 1 Viborg Kommunes kommunaldirektør.
- 1 medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationer.
- 1 medlem udpeget af arbejdstagerorganisationer.
- 1 medlem udpeget af øvrige erhvervsfremme organisationer.
- 1 medlem udpeget af uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc.

Bestyrelsen har til opgave at udpege hvilke arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer, øvrige erhvervsfremmeorganisationer og uddannelsesinstitutioner, der skal udpege medlemmer til repræsentantskabet, jfr. § 5. Udpegningen skal være repræsentativ for arbejdsmarkedet.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens, stemme afgørende.
 
 
§ 7 - Erhvervskontoret
Til at udføre det praktiske arbejde med løsning af Erhvervsrådets opgaver opretholdes et Erhvervskontor under ledelse af Erhvervsdirektøren, der forestår den daglige drift og får sine ar-bejdsopgaver fastsat af bestyrelsen.

Erhvervsdirektøren ansættes og afskediges af bestyrelsen.

§ 8 - Regnskab/økonomi
Erhvervsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab føres af Erhvervskontoret og revideres af Generalforsamlings-valgt revisor.

Midler til Erhvervsrådets drift skaffes dels ved medlemskontingent og aktiviteter, jf. formålspara-graffen (§ 1), dels ved indgåelse af partnerskabsaftale med Viborg Kommune. Partnerskabsaftalen indgås efter forudgående forhandlinger mellem Byrådet og Erhvervsrådet. Partnerskabsaftalen skal godkendes af bestyrelsen og Byrådet.

§ 9 - Tegning og hæftelse
Erhvervsrådet tegnes af formand eller næstformand for bestyrelsen og erhvervsdirektøren i forening, eller den samlede bestyrelse.

Erhvervsrådet hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Erhvervsrådet.

§ 10 - Ændring af vedtægterne
Ændring af vedtægterne vedtages på generalforsamlingen under forudsætning af, at mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en ændring.

Hvis et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke har været til stede, men har mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemt for, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget gyldigt kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.

Der kan ved vedtægtsændringer ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Viborg Kommune.

§ 11 - Opløsning
Til vedtagelse af opløsning af Erhvervsrådet kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor to måneder.

Ved opløsning af Erhvervsrådet skal dets formue anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens vedtagelse.

§ 12 - Tavshedspligt
Der påhviler såvel repræsentantskabsmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer tavshedspligt om, hvad de måtte erfare i medfør af hvervet.

Tavshedspligten vedvarer også efter, at hvervet ophører.

Foranstående vedtægter er godkendt på Generalforsamlingen i VIBORGegnens Erhvervsråd den 23. marts 2017

Viggo Hansen, Formand  - Ole Thiel, Dirigent - Henrik Hansen, Erhvervsdirektør

Sidst opdateret: 02.02.2018